O nás

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti (ďalej len „cluster“), je združenie právnických osôb, ktoré sa zaoberajú právnymi, procesnými a technickými otázkami komplexnej ochrany informačnej bezpečnosti dátových aktív. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení bol za predsedu klastra zvolený Ing. Ján Lichvár.

Vízia a poslanie

STRATÉGIA Clustra Kybernetickej Bezpečnosti

Poslaním Clustra Kybernetickej Bezpečnosti je zabezpečiť informovanosť podnikateľského prostredia, verejnej správy a samosprávy o dôležitosti vnímania kybernetickej bezpečnosti pre ich zabezpečenie pred hrozbami, ktorým môže byť  vystavená ich infraštruktúra (software, hardware, aplikácie a siete).

Ciele 

Cieľom Clustra Kybernetickej Bezpečnosti je zapájať sa a podporovať vzdelávanie na úrovni stredných a vysokých škôl a  prispievať inovačnými aktivitami k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a povedomia v Slovenskej republike v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

V súčasnosti je hlavnou úlohou Clustra Kybernetickej Bezpečnosti zvyšovanie povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre všetky úrovne, oblasti  a rôznorodosti podnikateľského prostredia a potreba zabezpečiť ochranu dátových aktív pred možnými hrozbami dnešnej doby. V súvislosti so zákonom o kybernetickej bezpečnosti na základe platnej legislatívy Slovenskej republiky chceme nielen podnikateľom ale aj samosprávam a iným subjektom pomôcť a uľahčiť im postup v procese zavádzania a následnej realizácie potrebných bezpečnostných opatrení.

Poslaním Clustra Kybernetickej Bezpečnosti je prepojiť nielen členov klastra ale aj iné priemyselné odvetvia a akademickú obec pre rozvoj spolupráce a tým zabezpečiť inovácie v oblasti zavádzania  bezpečnostných opatrení a umožniť podnikateľským subjektom ako členom Clustra Kybernetickej Bezpečnosti aktívne participovať na vzdelávacom procese formou duálneho vzdelávania a následného zvyšovania zamestnanosti v Slovenskej republike.

Náš plán do blízkej budúcnosti je prepojenie klastrov podobného zamerania na nadnárodnej úrovni a to v prvom kroku vo Višegrádskom regióne (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika).

Predmet činnosti

 1. vytváranie podmienok pre rozvoj kybernetickej bezpečnosti v SR,

 2. zvyšovanie informovanosti občanov a odbornej verejnosti o otázkach spojených s kybernetickou bezpečnosťou,

 3. monitorovanie, analyzovanie stavu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku,

 4. organizovanie vzdelávacích programov a iných foriem osvetovej činnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti,

 5. organizovanie seminárov, konferencii, športových, kultúrnych a spoločenských akcii, podpora networkingu a zdieľania kapacít,

 6. navrhovanie opatrení a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ich presadzovanie,

 7. inovačné a vzdelávacie projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti,

 8. komunikácia a spolupráca s ostatnými záujmovými združeniami v oblastiach IKT a vzdelávania,

 9. spoločné projekty v oblasti aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií,

Projekt "Cluster Kybernetickej Bezpečnosti"

Prioritou Clustra Kybernetickej Bezpečnosti vyplývajúcou zo stratégie je:

 • Vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Implementácia inovácií (najmodernejšie metódy a postupy pre odhaľovanie hrozby)
 • Vytváranie aktívnej spolupráce medzi členmi Clustra Kybernetickej Bezpečnosti , podnikateľským prostredím, verejnej správy a akademického prostredia