Aktuality

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti dňa 15.10.2019 v Bratislave pre Vás pripravuje tretiu konferenciu k zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti. Našim cieľom je informovať dotknuté subjekty o najnovších informáciách, ktoré sa týkajú zákona a jednotlivých vyhlášok.

Témou konferencie bude sumarizácia a skúsenosti, ktoré sme získali počas nášho viac ako ročného pôsobenia. Radi by sme Vás zoznámili s pripravovanými a veríme, že v dobe konferencie už vydanými vyhláškami z oblasti vzdelávania a auditu. Témami, ktorým sa na konferencii chceme venovať je oblasť SCADA, procesné zabezpečenie, ale aj povinnosti vyplývajúce so zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe (oblasť bezpečnosti). Detailný program konferenciu bude zverejnený v najbližšej dobe.

Rezervujte si čas a prihláste sa už dnes.

O nás

Cluster kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „cluster“), je združenie právnických osôb, ktoré sa zaoberajú právnymi, procesnými a technickými otázkami komplexnej ochrany informačnej bezpečnosti dátových aktív. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení bol za predsedu clustra zvolený Ing. Ján Lichvár.

Členovia clustra:

Aliga, s.r.o – poskytovateľ komplexných riešení v oblasti sieťovej infraštruktúry a jej bezpečnosti. https://aliga.sk/

AXENTA s.r.o – spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním riešení v oblasti monitoringu kybernetickej bezpečnosti. http://axenta.sk/

AK hbr advokáti, s.r.o. – advokátska kancelária zameraná na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a oblasti autorského práva a IT. https://www.hbra.sk/

Grant Thornton Advisory s.r.o. – poskytuje služby v oblasti manažérskeho a transakčného poradenstva aj oceňovania. https://www.grantthornton.sk

Salustis Systems, a.s – spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a vývojom v oblasti šifrovania dát. https://salutissystems.com

Predmet činnosti

  1. vytváranie podmienok pre rozvoj kybernetickej bezpečnosti v SR,
  2. zvyšovanie informovanosti občanov a odbornej verejnosti o otázkach spojených s kybernetickou bezpečnosťou,
  3. monitorovanie, analyzovanie stavu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku,
  4. organizovanie vzdelávacích programov a iných foriem osvetovej činnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  5. organizovanie seminárov, konferencii, športových, kultúrnych a spoločenských akcii, podpora networkingu a zdieľania kapacít,
  6. navrhovanie opatrení a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ich presadzovanie,
  7. inovačné a vzdelávacie projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
  8. komunikácia a spolupráca s ostatnými záujmovými združeniami v oblastiach IKT a vzdelávania,
  9. spoločné projekty v oblasti aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií,

Kontakt

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti
Nábrežie Janka Krála 967/14,
Liptovský Mikuláš 031 01

Telefón: +421 907 136 800
Email: ....

IČO: 51749416
DIČ: 2120831570
IČ DPH: SK 2120831570
Číslo účtu : 4026037061/7500
IBAN: SK58 7500 0000 0040 2603 7061