Aktuality

august 2020

Radi by sme Vám oznámili, že od 13 . augusta sme sa posunuli opäť o krok vpred. Úspešne sme prezentovali Cluster Kybernetickej Bezpečnosti a v tejto chvíli ako jeden z mála clustrov v Slovenskej republike je publikovaný na platforme „ECCP“ European Cluster Collaboration Platform.

Po kliknutí na nižšie uvedený link sa Vám zobrazia detaily:

https://www.clustercollaboration.eu/node/18720

august 2020 

Zúčastnili sme sa druhého stretnutia klastrov v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre za účelom prípravy k certifikácii ESCA. https://www.siea.sk/ a https://www.inovujme.sk/

júl 2020

Pracovné stretnutie členov, AXENTA s.r.o., LDcentrum Computers s.r.o. a IT-TECH, s.r.o. za účelom prípravy workshopu pre mestá  a obce , ktorého témou budú inovácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, informačných systémov verejnej správy.

jún 2020

Pracovné stretnutie členov, AXENTA s.r.o. a Aliga s.r.o. za účelom prípravy podkladov k riešeniu v oblasti kybernetickej bezpečnosti IoT a SCADA/ICS pre priemyselný podnik so zameraním na hutníctvo.

jún 2020

Ďakujeme mestám a obciam za účasť na prvom webinári zameranom na plnenie povinností zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách verejnej správy. Veľké poďakovanie patrí aj zástupcovi Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, členom clustra a organizátorovi, spoločnosti Consulting & Education Partners, s.r.o.

Zobraziť záznam

jún 2020

Zúčastnili sme sa stretnutia klastrov v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre za účelom prípravy k certifikácii ESCA.

máj 2020

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti bol partnerom on-line konferencie SecTec Security Day 2020. Jednotlivé prednášky z konferencie si môžete zo braziť TU: https://www.youtube.com/watch?v=-ip284vOBic&feature=youtu.be

apríl 2020

Pracovné stretnutie členov,  AXENTA s.r.o. a Salutis Systems, a.s., BELL TEC, a. s za účelom riešenia poskytnutia služieb šifrovania dát pre telekomunikačných operátorov.

február 2020

V spolupráci s Acosiáciou vodárenských spoločností sme usporiadali 3. workshop pre vodárenské spoločnosti pôsobiace na území Slovenskej republiky. Témou workshopu bolo odborné usmernenie pre klasifikáciu informácií a kategorizáciu sietí a informačných systémov.

február 2020

V spolupráci s MH manažment, a.s. sme usporiadali workshop pre teplárenské spoločnosti k plneniu povinností zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

október 2019

Konferencia "Kybernetická Bezpečnosť" v Bratislave dňa 15.10.2019

máj 2019

V spolupráci s Acosiáciou vodárenských spoločností sme usporiadali 2. workshop, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť výstupy 1. workshopu a zamerať sa na riešenia vyplývajúcich z vyhlášky NBÚ číslo 362. Tieto boli odprezentované riaditeľom Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, pánom Mgr. Rastislavom Janotom.

apríl 2019

Organizovali sme 2. konferenciu Clustra Kybernetickej Bezpečnosti v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, kde boli prezentované bezpečnostné riešenia a case study pre plnenie povinností Zákona a kybernetickej bezpečnosti pre prevádzkovateľov základnej služby.

     

apríl 2019

Stretnutie predsedu Cluatra Kybernetickej Bezpečnosti s autormi publikácie "Zákon o kybernetickej bezpečnosti Komentár"  , náhľad TU : 

http://www.eurokodex.sk/images/edicie/k_Kyber-bezpecnost.pdf 

marec 2019

Predstavenie Clustra Kybernetickej Bezpečnosti a jeho členov na akademickej pôde Strednej odbornej  školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku s témou možnosti duálneho vzdelávania študentov a oboznámenia sa s najmodernejšími produktami a inovačnými metódami  v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

január 2019

V spolupráci s Acosiáciou vodárenských spoločností sme usporiadali 1. workshop s témou plnenia si povinností a dodržania termínov súvisiacich so zákonom č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

október 2018

V Bratislave sme organizovali 1. konferenciu Clustra Kybernetickej Bezpečnosti v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom, Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. Témou konferencie bola transpozícia NIS do slovenskej legislatívy a prezentácia bezpečnostných riešení, ktoré boli vybudované a sú úspešne prevádzkované v Českej republike. Práve tieto riešenia môžu pomôcť prevádzkovateľom základnej službyv Slovenskej republike plniť povinnosti súvisiace so zákonom 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti.

 

 

 

O nás

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti (ďalej len „cluster“), je združenie právnických osôb, ktoré sa zaoberajú právnymi, procesnými a technickými otázkami komplexnej ochrany informačnej bezpečnosti dátových aktív. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení bol za predsedu klastra zvolený Ing. Ján Lichvár.

Členovia:

Aliga, s.r.o. – poskytovateľ komplexných riešení v oblasti sieťovej infraštruktúry a jej bezpečnosti. https://aliga.sk/

AXENTA s.r.o – spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním riešení v oblasti monitoringu kybernetickej bezpečnosti. http://axenta.sk/

BELL TEC, a. s. - vývoj a dodávka bezpečnostných a komunikačných aplikácií

Consulting & Education Partners, s.r.o. - slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti vzdelávania, odborného poradenstva a verejného obstarávania. https://cepartners.sk/

Grant Thornton Advisory s.r.o. – poskytuje služby v oblasti manažérskeho a transakčného poradenstva aj oceňovania. https://www.grantthornton.sk

hbr advokáti s.r.o. – advokátska kancelária zameraná na poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov a oblasti autorského práva a IT. https://www.hbra.sk/

IT-TECH SERVICES s.r.o. – spoločnosť je systémový integrátor a zaoberá sa návrhom IT infraštruktúry, podporou koncových zákazníkov. Poskytuje podnikové riešenia pre komerčné subjekty a samosprávy.  https://it-tech.sk/

LDcentrum Computers s.r.o. – spoločnosť zaoberajúca sa správou a návrhom IT infraštruktúry, end-user support, IoT a podnikové riešenia, systémový integrátor. https://ldcentrum.sk/

LD - Power, s. r. o. – výrobca a dodávateľ elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov

Salutis Systems, a.s. – spoločnosť zaoberajúca sa výskumom a vývojom v oblasti šifrovania dát. https://salutissystems.com

Správa IT s. r. o. – spoločnosť zaoberajúca sa správou IT, integrátor riešení IKT pre klientov verejnej správy (ITVS). https://it-sprava.sk/

TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. - spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti systémových ISO certifikácií, auditov, školení a expertných posudkov,  ponúkame vlastný elektronický aukčný systém.  https://www.tayllorcox.sk/sk

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. - pôsobí vo všetkých odvetviach priemyslu a služieb. Zákazníkom poskytuje služby v oblastiach certifikácie, inšpekcie a vzdelávania. https://www.tuv-sud.sk/sk-sk

 

Pridružení členovia:

Mesto Holíč http://www.holic.sk/

Obec Limbach http://obec-limbach.sk/

Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok http://www.soselh.sk/

 

Predmet činnosti

 1. vytváranie podmienok pre rozvoj kybernetickej bezpečnosti v SR,

 2. zvyšovanie informovanosti občanov a odbornej verejnosti o otázkach spojených s kybernetickou bezpečnosťou,

 3. monitorovanie, analyzovanie stavu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku,

 4. organizovanie vzdelávacích programov a iných foriem osvetovej činnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti,

 5. organizovanie seminárov, konferencii, športových, kultúrnych a spoločenských akcii, podpora networkingu a zdieľania kapacít,

 6. navrhovanie opatrení a riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ich presadzovanie,

 7. inovačné a vzdelávacie projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti,

 8. komunikácia a spolupráca s ostatnými záujmovými združeniami v oblastiach IKT a vzdelávania,

 9. spoločné projekty v oblasti aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií,

 

STRATÉGIA Clustra Kybernetickej Bezpečnosti

Poslaním Clustra Kybernetickej Bezpečnosti je zabezpečiť informovanosť podnikateľského prostredia, verejnej správy a samosprávy o dôležitosti vnímania kybernetickej bezpečnosti pre ich zabezpečenie pred hrozbami, ktorým môže byť  vystavená ich infraštruktúra (software, hardware, aplikácie a siete).

Cieľom Clustra Kybernetickej Bezpečnosti je zapájať sa a podporovať vzdelávanie na úrovni stredných a vysokých škôl a  prispievať inovačnými aktivitami k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne a povedomia v Slovenskej republike v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

V súčasnosti je hlavnou úlohou Clustra Kybernetickej Bezpečnosti zvyšovanie povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre všetky úrovne, oblasti  a rôznorodosti podnikateľského prostredia a potreba zabezpečiť ochranu dátových aktív pred možnými hrozbami dnešnej doby. V súvislosti so zákonom o kybernetickej bezpečnosti na základe platnej legislatívy Slovenskej republiky chceme nielen podnikateľom ale aj samosprávam a iným subjektom pomôcť a uľahčiť im postup v procese zavádzania a následnej realizácie potrebných bezpečnostných opatrení.

Poslaním Clustra Kybernetickej Bezpečnosti je prepojiť nielen členov klastra ale aj iné priemyselné odvetvia a akademickú obec pre rozvoj spolupráce a tým zabezpečiť inovácie v oblasti zavádzania  bezpečnostných opatrení a umožniť podnikateľským subjektom ako členom Clustra Kybernetickej Bezpečnosti aktívne participovať na vzdelávacom procese formou duálneho vzdelávania a následného zvyšovania zamestnanosti v Slovenskej republike.

Náš plán do blízkej budúcnosti je prepojenie klastrov podobného zamerania na nadnárodnej úrovni a to v prvom kroku vo Višegrádskom regióne (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika).

Prioritou Clustra Kybernetickej Bezpečnosti vyplývajúcou zo stratégie je:

 • Vzdelávanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti
 • Implementácia inovácií (najmodernejšie metódy a postupy pre odhaľovanie hrozby)
 • Vytváranie aktívnej spolupráce medzi členmi Clustra Kybernetickej Bezpečnosti , podnikateľským prostredím, verejnej správy a akademického prostredia

Kontakt

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti
Nábrežie Janka Krála 967/14
031 01 Liptovský Mikuláš

Slovenská republika

Telefón: +421 907 136 800 a +421 948 220 263 (office)
Email: ....

IČO: 51749416
DIČ: 2120831570
IČ DPH: SK 2120831570
Číslo účtu : 4026037061/7500
IBAN: SK58 7500 0000 0040 2603 7061